Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท กสิพันธารัต จำกัด
 
Kasipantarut co.,ltd

Business Information :

Industry group :
  1. ยาง และพลาสติก
  2. เครื่องหนังและรองเท้า
  3. เกษตร
Business type :
  1. Exporter
  2. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
162/11 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บรูณะ เขต ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ กรุงเทพฯ 10140
Address 2 :
กรุงเทพฯ
Country :
ไทย
Tel :
084-4655199,084-4654590,0882892087,095-417-9519
Fax :
028737996

Other information :

Company Profile

คำแปลของกสิพันธารัต นั้นคือ ผู้ยินดีในพันธกิจแห่งการเกษตร

     บริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาระบบการเกษตรให้ก้าวหน้าและเพิ่มผลผลิต ด้วยการบริการสินค้าและองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรให้แก่เกษตรกร  สินค้าและองค์ความรู้ที่กสิพันธารัตได้มุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เรื่องของระบบน้ำในการเพาะปลูก ทั้ง ระบบน้ำหยดและ  ระบบน้ำซึม อันประกอบด้วยสินค้า ได้แก่   เทปน้ำหยดไทยธารา เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง เทปน้ำหยดวันเวย์ สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ เป็นต้น
       นอกจากนี้ยังมี เรื่องของระบบเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  ได้แก่ สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล  อุปกรณ์พร้อมใช้บับเบิ้ลสตาร์  แอร์ฟลอค  เวนจูรี่  ฯลฯ รวมทั้ง อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ได้แก่ รองเท้าภายใต้ตราสินค้า เรดแอปเปิ้ล กูกาแรง ผ้าปูพลาสติกพีอี อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น

 ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา พร้อมทั้ง ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารในสินค้าพลาสติกและยางมากกว่า 50 ปี  ทีมงานกสิพันธารัตพร้อมที่จะเป็นผู้นำพาเกษตรกรไทยเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งการจัดจำหน่าย ส่งออก เผยแพร่สินค้าของเราไปยังต่างประเทศ