แผงเติมอากาศ+กระโจมประยุกต์ เพิ่มอ๊อกในบ่อดิน ช่วยให้น้ำหมุนเวียนได้ดี